یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

ارتش در جنگ ایران-عراق: سال نخست

۲۹ - شهریور - ۱۳۹۶

فیلم سینمایی “قیصر” بررسی می‌شود

۳ - شهریور - ۱۳۹۶

دوره‌ی آموزشی جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر

۲۶ - مرداد - ۱۳۹۶

چهار چوبهای تمرکز گرایی و تمرکز گریزی سیاسی

۲۵ - تیر - ۱۳۹۶

دوره‌ی آموزشی جامعه‌شناسی تاریخی ایران معاصر

۲۲ - تیر - ۱۳۹۶

فیلم سینمایی “ابد و یک روز” بررسی می‌شود

۷ - تیر - ۱۳۹۶

فیلم سینمایی “ماتریکس” بررسی می‌شود

۱۴ - خرداد - ۱۳۹۶

فیلم سینمایی “فروشنده” بررسی می‌شود

۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۶

رونمایی و بررسی کتاب تاریخ خرد ایونی

۳ - اسفند - ۱۳۹۵

دوره‌ی زروان: خواست، غایت و مدیریت اهداف

۹ - بهمن - ۱۳۹۵