چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه زروان (مدیریت ارتباطهای انسانی: نقش، نمایشنامه و نقاب)

۱۹ - خرداد - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (ساخت خودانگاره و مدیریت تصویر خویش)

۵ - خرداد - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (ساخت خودانگاره و مدیریت تصویر خویش)

۱۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (خلاقیت و نوآوری)

۱ - اردیبهشت - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (خلاقیت و نوآوری)

۱۷ - فروردین - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (منطق گفتگو: راستگویی، توافق و مدیریت اختلاف نظر)

۱۱ - اسفند - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (منطق گفتگو: راستگویی، توافق و مدیریت اختلاف نظر)

۴ - اسفند - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (تفکر انتقادی و راستی‌آزمایی در زندگی روزانه)

۲۰ - بهمن - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (تفکر انتقادی و راستی‌آزمایی در زندگی روزانه)

۶ - بهمن - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (مدیریت دانایی و ساماندهی خِرَد)

۲۳ - دی - ۱۳۹۷