شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه زروان (خواست، میل و اراده‌ی آزاد)

۷ - مرداد - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (خواست، هدف و کنش)

۹ - تیر - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (مهارت‌های ارتباط انسانی)

۵ - خرداد - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (هدفمندی و آرمان)

۲۲ - فروردین - ۱۳۹۷

نشست مرور تحلیلی بر آثار توماس هریس

۴ - اسفند - ۱۳۹۶

کارگاه زروان (مهر و پیمان)

۲۸ - بهمن - ۱۳۹۶

نشست مرور تحلیلی بر مجموعه فیلم‌ها و آثار ابراهیم حاتمی‌کیا

۸ - بهمن - ۱۳۹۶

کارگاه زروان (بازسازی من و طراحی خودانگاره)

۲۶ - دی - ۱۳۹۶

نشست مرور تحلیلی بر مجموعه فیلم‌ها و آثار استنلی کوبریک

۹ - دی - ۱۳۹۶

کارگاه زروان (مهر و پیوند)

۲۷ - آذر - ۱۳۹۶