سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه زروان (زمان بیکرانه و ماندن در اکنون)

۳ - آبان - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (مهر، اخلاق و اندرکنش انسانی)

۲ - مهر - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (مهرِ دیگری و کردار اخلاقی)

۳۱ - مرداد - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (خواست، میل و اراده‌ی آزاد)

۷ - مرداد - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (خواست، هدف و کنش)

۹ - تیر - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (مهارت‌های ارتباط انسانی)

۵ - خرداد - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (هدفمندی و آرمان)

۲۲ - فروردین - ۱۳۹۷

نشست مرور تحلیلی بر آثار توماس هریس

۴ - اسفند - ۱۳۹۶

کارگاه زروان (مهر و پیمان)

۲۸ - بهمن - ۱۳۹۶

نشست مرور تحلیلی بر مجموعه فیلم‌ها و آثار ابراهیم حاتمی‌کیا

۸ - بهمن - ۱۳۹۶