پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه زروان (منطق گفتگو: راستگویی، توافق و مدیریت اختلاف نظر)

۱۱ - اسفند - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (منطق گفتگو: راستگویی، توافق و مدیریت اختلاف نظر)

۴ - اسفند - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (تفکر انتقادی و راستی‌آزمایی در زندگی روزانه)

۲۰ - بهمن - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (تفکر انتقادی و راستی‌آزمایی در زندگی روزانه)

۶ - بهمن - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (مدیریت دانایی و ساماندهی خِرَد)

۲۳ - دی - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (مدیریت دانایی و ساماندهی خِرَد)

۸ - دی - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (توانمندسازی فردی و سازمانی)

۱۷ - آذر - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (توانمندسازی فردی و سازمانی)

۳ - آذر - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (زمان بیکرانه و ماندن در اکنون)

۳ - آبان - ۱۳۹۷

کارگاه زروان (مهر، اخلاق و اندرکنش انسانی)

۲ - مهر - ۱۳۹۷