چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
۲۹ - مهر - ۱۳۹۰

بازسازی و بازآفرینی منِ ایرانی را بزرگ‌ترین و بارآور‌ترین کرداری می‌بینم که در اکنون و اینجا از من و ما برمی‌آید که اگر رخ دهد، منشهای پرمعنای تمدنی دیرینه و سرنوشت تاریخیِ نسلی بیگناه و آسیبدیده و آینده­ی تاریخیِ جمعیتی 200 میلیون نفره را نجات خواهد داد‌ و بختی فراهم خواهد آورد برای بازبینی و بازاندیشی و شاید اصلاحِ کژرویهای بسیاری که در تمدنِ مدرن نهادینه شده است.

 (بخشی از جستار تاريخنگاری سیستمی: شرحی روششناسانه)

نظر شما