چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
۶ - دی - ۱۳۹۰

اهمیت تاریخ ایران‌زمین

تاریخ؛ علمِ ردیابیِ ریشهها، تمایزیافتگیها، پیوستگیها و دگردیسیهاست.

در این معنا، تاریخِ ایرانزمین؛ مرجعی است که در نظر داشتنش برای نگاشتنِ تمام تاریخهای دیگر -به جز تاریخ‌های منطقه‌ایِ آفریقای جنوب صحرا و آمریکای پیشا‌کلمب و شاید دوره‌هایی از چین باستان‌- ضرورت دارد. خاستگاهِ بی‌شمار چیزهای مهم و مرسوم و آشنا -از شلوار و شراب گرفته‌ تا بهشت و دوزخ و خدای یگانه‌ی متعالی‌- در این سرزمین بوده و بنابراین نادیده‌انگاشتنِ آنچه در این زمینه رخ داده است، برای مورخان در بهترین حالت؛ اشتباه و در بدترین حالت؛‌ تحریفی آگاهانه را به ارمغان خواهد آورد.

 (بخشی از جستار تاريخنگاری سيستمی: شرحی روششناسانه)

امکان نظردهی برای این مطلب وجود ندارد.