پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
۱۲ - اسفند - ۱۳۹۱

خيمه‌شب‏باز را نمى‏بينى؟                 پشت پرده به حيله بنشسته

 با دو چنگال سرخ خون‏پالاش              دست ما را به بند بربسته

  خيمه‏شب‏باز ظالم ابله                     پشت پرده ز چشم پنهان است

 با كلافى ز گنگ سردرگم                     رام مشتش اختيار انسان است

  رقص منحوس شوم نافرجام              مسخ كرده تا عروسک را

 هق‏هق گريه زخمه‏اى غمناک             حل نموده طناب كودک را

بندهاى تنيده در پا را                          يک شب آهنگ ماه بگشايد

 و آن عروسک كه مست آزادى‏ست        خيمه با نور شعله آرايد

نظر شما