یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
۳۰ - خرداد - ۱۳۹۲
كوروش فرهمند: كالبدشكافی يک اسطوره سياسی
سخنران: دكتر شروين وكيلی
اين مجموعه سخنرانی‌ها با هدف ترويج رويكرد جامعه‌شناسی تاريخی و تقويت فعاليت‌های علمی ميان‌رشته‌ای با همكاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجمن جامعه‌شناسی ايران، انجمن ايرانی تاريخ و پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌گردد. از پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی تاريخی در ايران دعوت می‌شود با مشاركت در اين سلسله سخنرانی‌ها، يافته‌ها و تجربيات علمی خود را با ديگران به اشتراک بگذارند. اين سخنرانی‌ها با دعوت از پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی تاريخی برگزار می‌شود.
زمان: شنبه 1/4/1392- ساعت 10-12
مكان: بزرگراه كردستان-نبش خيابان 64 غربی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-  سالن انديشه
شركت در اين جلسات علمی برای همه علاقمندان آزاد است.

نظر شما