چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه زروان (خواست، میل و انضباط)

۲۹ - دی - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (انسان در مقام موضوعی زیبایی‌شناسانه)

۲۸ - دی - ۱۳۹۸

تاریخ منِ پارسی(جامعه‌شناسی تاریخی ظهور مسیحیت)

۲۶ - دی - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازخوانی سرگذشت و بازنویسی سرنوشت)

۱۰ - دی - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (هنر ایران غربی در عصر آهن)

۱۰ - دی - ۱۳۹۸

تاریخ منِ پارسی(اسطوره، حماسه و دین در عصر اشکانیان)

۱۰ - دی - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازخوانی سرگذشت و بازنویسی سرنوشت)

۲ - دی - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (هنر ایران غربی در عصر آهن)

۱ - دی - ۱۳۹۸

تاریخ منِ پارسی(اسطوره، حماسه و دین در عصر اشکانیان)

۲۵ - آذر - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (مدیریت نقش و خودانگاره)

۱۸ - آذر - ۱۳۹۸