پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه زروان (مهر و عشق: تله‌ها و راهبردها)

۲۹ - بهمن - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (هنر درباری هخامنشی)

۲۷ - بهمن - ۱۳۹۸

تاریخ منِ پارسی(جنگهای ایران و روم: تحلیلی سیستمی)

۲۴ - بهمن - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (خواست، میل و انضباط)

۱۵ - بهمن - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (انسان در مقام موضوعی زیبایی‌شناسانه)

۱۳ - بهمن - ۱۳۹۸

تاریخ منِ پارسی(جامعه‌شناسی تاریخی ظهور مسیحیت)

۱۲ - بهمن - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (خواست، میل و انضباط)

۲۹ - دی - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (انسان در مقام موضوعی زیبایی‌شناسانه)

۲۸ - دی - ۱۳۹۸

تاریخ منِ پارسی(جامعه‌شناسی تاریخی ظهور مسیحیت)

۲۶ - دی - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازخوانی سرگذشت و بازنویسی سرنوشت)

۱۰ - دی - ۱۳۹۸