چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه زروان (مدیریت عواطف و هیجانها)

۲۱ - مهر - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (سرآغاز)

۲۱ - مهر - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (مدیریت عواطف و هیجانها)

۷ - مهر - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (سرآغاز)

۲ - مهر - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (مرکز و میدان)

۲۲ - شهریور - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (مرکز و میدان)

۱۰ - شهریور - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازآفرینی ارتباط انسانی)

۲۷ - مرداد - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازآفرینی ارتباط انسانی)

۱۳ - مرداد - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازی‌ها در ارتباطهای انسانی)

۳۰ - تیر - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازی‌ها در ارتباطهای انسانی)

۱۶ - تیر - ۱۳۹۸