یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه زروان (مرکز و میدان)

۲۲ - شهریور - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (مرکز و میدان)

۱۰ - شهریور - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازآفرینی ارتباط انسانی)

۲۷ - مرداد - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازآفرینی ارتباط انسانی)

۱۳ - مرداد - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازی‌ها در ارتباطهای انسانی)

۳۰ - تیر - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (بازی‌ها در ارتباطهای انسانی)

۱۶ - تیر - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (مدیریت ارتباطهای انسانی: نقش، نمایشنامه و نقاب)

۲ - تیر - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (مدیریت ارتباطهای انسانی: نقش، نمایشنامه و نقاب)

۱۹ - خرداد - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (ساخت خودانگاره و مدیریت تصویر خویش)

۵ - خرداد - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (ساخت خودانگاره و مدیریت تصویر خویش)

۱۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۸