چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی نشست‌ها و دوره‌های آموزشی

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (بازنمایی ایزدان و آدمیان در هنر عصر برنز)

۱۷ - آذر - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (مدیریت نقش و خودانگاره)

۳ - آذر - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (بازنمایی ایزدان و آدمیان در هنر عصر برنز)

۳ - آذر - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (زبان، ذن و گفتگوی درونی)

۱۹ - آبان - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (جنوب غربی ایران زمین)

۱۹ - آبان - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (زبان، ذن و گفتگوی درونی)

۵ - آبان - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (جنوب غربی ایران زمین)

۴ - آبان - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (مدیریت عواطف و هیجانها)

۲۱ - مهر - ۱۳۹۸

تاریخ هنر در تمدن ایرانی (سرآغاز)

۲۱ - مهر - ۱۳۹۸

کارگاه زروان (مدیریت عواطف و هیجانها)

۷ - مهر - ۱۳۹۸