چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی ادبیات

نشست حلقه‌ی ادبی سیمرغ، با عنوان ایرج میرزا

۱۳ - دی - ۱۳۹۵

نشست ماه پیش حلقه‌ی اندیشه‌ی زروان درباره‌ی «مولانا: افسانه‌زدایی از یک روایت»

۱۳ - دی - ۱۳۹۵

شاهنامه كليد يگانگي ملي در ايران است

۲۳ - اردیبهشت - ۱۳۹۴

پندهای نوشتن

۲۷ - دی - ۱۳۹۳

اندر روابطِ جوان، چشم و دگرگونی

۱۰ - دی - ۱۳۹۳

دین فردوسی

۳ - دی - ۱۳۹۲

کاروان آینه (بحثی در پیکربندی مفهوم «من» در شعر بیدل)

۱۲ - مهر - ۱۳۹۲

آریوبرزن

۲۵ - اردیبهشت - ۱۳۹۲

شیر حق: شرحی بر داستان شیر و نخجیران در مثنوی معنوی (بخش چهارم)

۳۱ - فروردین - ۱۳۹۲

شیرِ حق: شرحی بر داستان شیر و نخجیران در مثنوی معنوی (بخش سوم)

۱۳ - بهمن - ۱۳۹۱