یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

بایگانی مربوط به دسته‌ی پژواک

التفهیم لاوائل صناعة التنجیم

۳۰ - دی - ۱۳۹۱

درباره کتاب سوشیانس

۲۸ - مهر - ۱۳۹۰

گزارش میزگرد نقد و بررسی «تاریخ کوروش هخامنشی» (بخش پایانی)

۴ - شهریور - ۱۳۹۰

گزارش میزگرد نقد و بررسی کتاب «تاریخ کوروش هخامنشی» (بخش دوم)

۲۸ - مرداد - ۱۳۹۰

گزارش میزگرد نقد و بررسی کتاب «تاریخ کوروش هخامنشی» (بخش نخست)

۲۱ - مرداد - ۱۳۹۰

نگاهی به کتاب تاریخ کوروش هخامنشی نوشته دکتر شروین وکیلی

۱۵ - مرداد - ۱۳۹۰

گزارش نشست نخست نقد فلسفی گاهان

۵ - مرداد - ۱۳۹۰